PRZEDSZKOLE Nr 81

w Gdańsku

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK 2017/2018

 

1. Wspomaganie rozwoju dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi

  • Organizowanie sytuacji edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci:

· rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych każdego dziecka na podstawie obserwacji oraz prowadzonej pracy z dzieckiem;
· organizowanie działań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych na różnych poziomach/stopniowanie trudności/;
· wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację pracy oraz prowadzenie zajęć specjalistycznych;

  • Doskonalenie działań edukacyjnych na rzecz dzieci z różnymi potrzebami przy

           współudziale rodziców:
· wykorzystanie informacji zdobywanych od rodziców na temat aktualnych potrzeb i możliwości dzieci w planowaniu pracy grupowej i indywidualnej;
· wypracowywanie z rodzicami wspólnych kierunków oddziaływań edukacyjnych i wspomagania dziecka w procesie nabywania wiadomości i umiejętności /przedszkole – dom/;

2. Nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej

  • Realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

· organizowanie sytuacji edukacyjnych zgodnych z podstawą programową, z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji;

· monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego dziecka z uwzględnieniem
jego indywidualnych możliwości rozwojowych;

  • Realizowanie zadań z zakresu przygotowania dzieci do pisania i czytania - autorski program prof. B. Rocławskiego „Nauka czytania i pisania”:

· tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nabywaniu umiejętności pisania i czytania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i aktualnych możliwości dzieci;
· monitorowanie i analizowanie postępów każdego dziecka;

  • Zapoznanie rodziców z zadaniami autorskiego programu prof. B.Rocławskiego „Nauka czytania i pisania” i sposobami ich realizacji w świetle nowej podstawy programowej:

· budowanie świadomości rodziców w zakresie przygotowania dzieci do pisania i czytania poprzez udział w spotkaniach, warsztatach, zajęciach otwartych.